Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Östra Gustafs Fibernätverk ekonomisk förening

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Östra Gustafs Fibernätverk ekonomisk förening
Tid: 2023-06-26, kl. 19:00
Plats: Nybo bygdegård

Styrelsen har förslag om att:
1.Ändra i våra stadgar enligt bilaga 1, att våra stadgar medger att vi kan hålla föreningsstämma senast 6 månader efter avslutat räkenskapsår.

2.Vi kvarstår vid 100 kr i årlig medlemsavgift samt 60 kr/mån i serviceavgift.


Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande att leda stämman
2. Val av protokollförare
3. Godkännande av röstlängder
4. Val av 2 personer att justera protokoll utöver ordförande
5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
10. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår
11. Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Val av revisorer
14. Val av valberedning minst 2 personer, varav en sammankallande
15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman.

Bilaga 1. Stadgar med förslag på ändringar, se paragraf 11 och 16.

Årsredovisning

Revisionsberättelse