Definitivt datum då fast telefon och ADSL försvinner!

Nu har vi fått ett datum för då den fasta telefonin och ADSL försvinner!

Glöm inte av att komma förbi i Nybo och teckna markavtal, ett tiotal blev tecknade igår men vi hoppas på stor uppslutning i eftermiddag, onsdag och på söndag. Utan markavtalen kan vi inte gå vidare med projektet så det är ytterst viktigt att ni offrar en stund på att komma förbi, skriva under avtalet och kanske ta en kopp kaffe.

Markavtalet uppdaterat

Markavtalet är nu uppdaterat med en ny klausul:

4.4 När/om ledningsägaren överlåter hela eller delar av ledningsanläggningen, är ledningsägaren skyldig att tillse att nye ägaren utger särskild ersättning/intrångsersättning till fastighetsägaren i samband med överlåtelsen.

Ersättningen ska motsvara den som vid tidpunkten för överlåtandet utgår vid jämförbara intrång. Vid oenighet om hur denna ersättning ska fastställas ska parterna uppdra åt LRF Konsult AB eller annan fristående markkonsult att ta fram underlag och förslag till ersättning. Kostnaderna för sådant konsultarbete bärs av nye ledningsägaren.

Välkomna till Nybo bygdegård på markägarträffar!

Välkomna till Nybo bygdegård på markägarträffar!

19, 20, 21 och 25 juni kl. 17:00 – 20:00

Vi bjuder in till ”öppet hus” under några kvällar med en förhoppning om att få de flesta av de markavtal vi behöver påskrivna. Det är en förutsättning för att fibernätverket i bygden ska bli möjligt att genomföra.

Fiberföreningen kommer att skriva markavtal med de fastighetsägare som berörs av byggnationen av fibernätverket och där fibernätverket kommer att gå utanför den egna ”tomten”. För nedgrävning av fiberslang på egen tomt (dvs. den fiberslang som bara går in till fastigheten) kommer inte något markavtal att skrivas förutom i de fall där fiberslangen fortsätter till grannfastigheten (markavtal 5 i exemplet nedan).

  Så här behöver vi teckna markavtal i det här exemplet.

Vi utgår från den grovprojekteringen som Tuna Fiberteknik utfört åt oss och kompletterar sedan avtalen med en mer exakt sträckning när vi har en entreprenör och detaljplanering.

Avtalet vi kommer använda oss av är framtaget av LRF och Coompanion och går att finna på ogfiber.se under Dokument / Markupplåtelseavtal – Optofibernät.

Kartor med projekteringen hittar ni också på vår hemsida, lösen är skickat via epost tidigare.

Utöver påskrivna markavtal ser vi gärna att ni kommer med synpunkter på nuvarande dragning av fibernätverket, kanske finns det berg i dagen som vi kan undvika eller något annat hinder.

Vi behöver hjälp med att identifiera vem som äger vilken fastighet (åker, skog) inom det berörda området så kartor där vi kan fylla i respektive ägare kommer finnas på plats.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Östra Gustafs Fibernätverk EF

Fredrik Sköld, tel: 070-2164081