Informationsmöte

Informationsmöte

Nu drar det ihop sig till byggstart för fiberprojektet och vår totalentreprenör Tuna Fiberteknik kommer till Nybo bygdegård för att informera om arbetsgången och svara på eventuella frågor.

Datum: torsdag 15 mars

Tid: 18:00 – 19:00

Plats: Nybo Bygdegård

Tänk på att vi inte får plats om fler än en representant per hushåll kommer på mötet, vänligen respektera detta!

/Styrelsen

Klart för att sätta “spaden” i backen!

Nu har vi (sedan ett par veckor) ett undertecknat kontrakt med Tuna Fiberteknik och de har inlett nödvändig projektering för att komma igång så snart som möjligt.

Tuna Fiberteknik kommer i sin tur att kalla till ett stormöte där de ska informera om hur de arbetar och säkerligen svara på en del frågor. Det finns inget planerat datum för mötet ännu så det får de/vi återkomma med.

Swedbank som haft ett erbjudande om “fiberlån” till föreningens medlemmar har meddelat att de på grund av nya regler inte kan stå för det ursprungliga erbjudandet. De får inte längre ha riktade erbjudanden mot särskilda grupper/föreningar. Men de lovar att ha ett förmånligt erbjudande ändå till de som vill låna pengar till sin insats.

Kontakta Fredrik Wike hos Swedbank så hjälper han er rörande lånet.
Tel: 0243-925 21, Epost: 

OBS! Respektive medlem/fastighet kommer kontaktas innan den berörs av arbetet med fibern!
(Så har du inte hört något, sitt lugnt i båten)

 

Föreningens anslutningsavtal

Nedan finner ni föreningens anslutningsavtal i det fall man väljer att inte signera avtalet online med BankID. (En länk till det digitala avtalet skickas ut så snart tjänsten aktiverats, måndag 10/12 eller tisdag 11/12.)

Ladda ner avtalet, fyll i och skriv under. Lämna det sedan i föreningens brevlåda vid busshållplatsen i Uddsarvet, alternativt direkt till någon i styrelsen.

Anslutningsavtal Östra Gustafs Fibernätverk ek.för

Ändringar i föreningens stadgar som vi tar upp på extrastämman 18/12

Vi behöver göra ändringar i föreningens stadgar för att möta förändringar i lagen om ekonomiska föreningar som träder i kraft i juni 2018. För att få göra ändringen måste vi fatta beslut om det på 2 stämmor.

Styrelsens förslag är att vi gör följande förändring av stadgarna.

Ursprunglig lydelse: Överstruken text

Ny lydelse: Röd text

Under varje paragraf som vi vill/bör göra förändringar i finns det en text som förklarar varför.


•   2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen vid en lokal utbyggnad av fibernät för bredband.

Ledningsnätet är ett öppet nät för att tillhandahålla medlemmarnas nätkapacitet för bredband, telefoni, tv samt andra tekniska tjänster.

Ledningsnätet är ett öppet nät för att tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet och eller i samarbete/samverkan/överlåtelse med/till annan operatör tillhandahålla nätkapacitet för bredband, telefoni, tv samt andra tekniska tjänster.

Föreningen ska direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna trafiktjänster, så kallade bredbandstjänster, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Kommentar till ändring: Öppnar för att vi kan samverka på olika vis med operatörer.


•   7 Insatser

Medlem skall delta i Föreningen med ett insatsbelopp om lägst 500 kr och högst 25 000 kr per anslutning. Insatsen skall betalas på anvisat sätt när medlemskap beviljats. 500 kr betalas vid inträdet. Resterande belopp betalas enligt styrelsens anvisningar.

Medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp från 500 SEK upp till 25000 SEK för varje ansluten fastighet. 500 SEK betalas vid inträdet, resterande belopp betalas enligt styrelsens anvisningar. En insats återbetalas i enlighet med bestämmelser i 4 kap. lagen om ekonomiska föreningar.

Kommentar till ändring: Ändrat till SEK och lagt till texten om återbetalning enligt lag.


  • 8.1 Medlemsavgift

Varje medlem skall årligen till Föreningen betala en medlemsavgift som beslutas av Föreningsstämman, dock högst 500 kr.

Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen beslutar.

Varje medlem skall årligen till Föreningen betala en medlemsavgift som beslutas av Föreningsstämman, dock högst 500 SEK. 

Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen beslutar.

Kommentar till ändring: Har bara snyggat till från kr till SEK här.


•   15 Årsredovisning

Styrelsen skall lämna årsredovisning till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

Kommentar till ändring: Ändrad enligt lagkrav


•   18 Rösträtt

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst.

Medlem får företrädas av ombud med fullmakt, ombudet får endast ha en fullmakt.

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 7 dock maximalt 5 röster.

Medlem får företrädas av ombud som är maka/make/sambo, annan medlem eller ställföreträdare för annan medlem. En medlem får inte företrädas av fler än ett ombud.
Ombudet skall ha skriftlig, daterad och av medlemmen undertecknad fullmakt.
Fullmakten uppvisas i original vid föreningsstämman. En fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet.
Ett ombud får endast företräda en medlem.

Kommentar till ändring: Ändrad enligt lagkrav.


•   19 Kallelse och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till stämman skall innehålla uppgifter om de ärenden som skall förekomma. Kallelse skall utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.

Kallelse och andra meddelanden sker genom brev eller med e-post till samtliga medlemmar.

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse sker skriftligen via e-post, brev med posten eller direkt i medlems brevlåda.
Kallelse ska ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämma. Revisor skall genast underrätts om kallelse. Alla kallelser, meddelanden och all annan information som ska lämnas till medlemmarna får skickas till medlemmarna per e-post under de förutsättningar som anges i 1 kap. 8 § lagen om ekonomiska föreningar. En av förutsättningarna är att medlem samtyckt till att all information lämnas per e-post. Detta samtycke får när som helst återkallas.

Kommentar till ändring: Ändrad enligt lagkrav.


•   20 Vinstfördelning


Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas eller delas ut som återbäring till medlemmarna i förhållande till deras kapitalinsatser i föreningen.

Kommentar: Ny paragraf enligt lagkrav.


•   21 Upplösning av Förening

Om Föreningen upplöses skall behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

Vid föreningens upplösning genom försäljning till extern köpare och där de fiberanslutnas medlemskap och ägande avslutas skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser enlig §7. Före denna fördelning sker skall dock markägare som inte tidigare fått ekonomisk kompensation för upplåtelse av mark till stamledning ersättas med en intrångsersättning motsvarande vid för den tidpunkten gällande statlig, LRF eller motsvarande vedertagen intrångsersättning för nedgrävning av ledning. Med stamledning avses ledning som betjänar mer än en fiberanslutning.
För beslut om att upplösa förening, likvidation, gäller vad som föreskrivs i 11 kap. lagen om ekonomiska föreningar.

Kommentar till ändring: För att säkerställa att vårt löfte om intrångsersättning till markägare efterlevs vid en försäljning av ledningsnätet, samt hänvisning till lagtext.

 

Snart dags för extrastämma!

Nu börjar det dra ihop sig till en extrastämma där vi först och främst ska ta ställning till om vi ska gå vidare med det anbud som fått flest poäng i vår utvärderingsprocess.

Vi kommer att bygga ett fibernätverk, väl säkrat för framtida utveckling, till ett pris per medlem som ligger i nivå med vad kommersiella aktörer på marknaden erbjuder. Som extra bonus har vi sen ett fibernät i egen ägo som generar intäkter eftersom vi hyr ut nätet till en kommunikationsoperatör….oslagbart!

Kallelsen till extrastämman ska enligt våra stadgar vara utfärdad senast en vecka före extrastämman, kallelsen kommer via både mejl och lapp i brevlådan. Vi kan tyvärr ännu inte sätta ett exakt datum för extrastämman eftersom vi först behöver träffa några av de entreprenörer som ligger bäst till i vår utvärderingsprocess. Men vi siktar på att hålla stämman antingen den 14:e eller 18:e december.

Förutom att fatta beslut om styrelsen får extrastämmans fullmakt att gå vidare med upphandlingen och inleda kontraktsarbete är det också väldigt viktigt att vi får ett bindande anslutningsavtal skrivet med varje medlem, detta kan ske både före eller i anslutning till stämman.

Utan fullmakt och undertecknade anslutningsavtal kan vi inte gå vidare!

Föreningen behöver också anpassa sina stadgar för att möta förändringar i ”lagen om ekonomiska föreningar” som träder i kraft i juni 2018. Styrelsen har också några andra förslag om förändring av stadgarna utöver de vi måste förändra enligt lag.

För att ändra våra stadgar behöver vi ta upp frågan på två stämmor. Det hinner vi genom att fatta beslut på extrastämman och på den ordinarie stämman som ska hållas ”innan mars månads utgång”.

För att alla medlemmar ska få plats på stämman ber vi er om att endast den fastighetsägare som är medlem i föreningen kommer till stämman den här gången. Medlem får dock företrädes av ombud via fullmakt, max en fullmakt per ombud.

Information om hur stor insats (kostnad per fastighet), tidsplan, anslutningsavtal och vilka förändringar vi behöver göra i stadgarna kommer läggas ut på ogfiber.se i samband med kallelsen till extrastämman.


En del medlemmar har fått ett utskick rörande ”radio-fiber” från ett företag som heter Micronät. Styrelsen ser ingen anledning att undersöka saken vidare då den aktuella tekniken kräver fri sikt till en mast, har höga månadskostnader och man blir låst till en leverantör. Vi ser den lösningen som ett alternativ för boende i riktig glesbygd eller i skärgård.

Någon ”radio-fiber” existerar inte heller utan det är riktade mikrovågor som tekniken bygger på.

Ni som funderar på om det är ett alternativ behöver själva ta kontakt med företaget i fråga och reda ut ev. frågetecken innan extrastämman.

 

Förlängd anbudstid!

Tidigare i veckan fick vi en fråga från en entreprenör:

”I syfte att kunna erbjuda en kostnadseffektiv och kvalitativ lösning önskar vi att sista anbudsdag förlängs med 5 arbetsdagar till den 24 november.”

Vi vill givetvis ha (många) genomarbetade och kvalitativa anbud så vi har förlängt anbudstiden till den 24 november.

Definitivt datum då fast telefon och ADSL försvinner!

Nu har vi fått ett datum för då den fasta telefonin och ADSL försvinner!

Glöm inte av att komma förbi i Nybo och teckna markavtal, ett tiotal blev tecknade igår men vi hoppas på stor uppslutning i eftermiddag, onsdag och på söndag. Utan markavtalen kan vi inte gå vidare med projektet så det är ytterst viktigt att ni offrar en stund på att komma förbi, skriva under avtalet och kanske ta en kopp kaffe.

Markavtalet uppdaterat

Markavtalet är nu uppdaterat med en ny klausul:

4.4 När/om ledningsägaren överlåter hela eller delar av ledningsanläggningen, är ledningsägaren skyldig att tillse att nye ägaren utger särskild ersättning/intrångsersättning till fastighetsägaren i samband med överlåtelsen.

Ersättningen ska motsvara den som vid tidpunkten för överlåtandet utgår vid jämförbara intrång. Vid oenighet om hur denna ersättning ska fastställas ska parterna uppdra åt LRF Konsult AB eller annan fristående markkonsult att ta fram underlag och förslag till ersättning. Kostnaderna för sådant konsultarbete bärs av nye ledningsägaren.

Välkomna till Nybo bygdegård på markägarträffar!

Välkomna till Nybo bygdegård på markägarträffar!

19, 20, 21 och 25 juni kl. 17:00 – 20:00

Vi bjuder in till ”öppet hus” under några kvällar med en förhoppning om att få de flesta av de markavtal vi behöver påskrivna. Det är en förutsättning för att fibernätverket i bygden ska bli möjligt att genomföra.

Fiberföreningen kommer att skriva markavtal med de fastighetsägare som berörs av byggnationen av fibernätverket och där fibernätverket kommer att gå utanför den egna ”tomten”. För nedgrävning av fiberslang på egen tomt (dvs. den fiberslang som bara går in till fastigheten) kommer inte något markavtal att skrivas förutom i de fall där fiberslangen fortsätter till grannfastigheten (markavtal 5 i exemplet nedan).

  Så här behöver vi teckna markavtal i det här exemplet.

Vi utgår från den grovprojekteringen som Tuna Fiberteknik utfört åt oss och kompletterar sedan avtalen med en mer exakt sträckning när vi har en entreprenör och detaljplanering.

Avtalet vi kommer använda oss av är framtaget av LRF och Coompanion och går att finna på ogfiber.se under Dokument / Markupplåtelseavtal – Optofibernät.

Kartor med projekteringen hittar ni också på vår hemsida, lösen är skickat via epost tidigare.

Utöver påskrivna markavtal ser vi gärna att ni kommer med synpunkter på nuvarande dragning av fibernätverket, kanske finns det berg i dagen som vi kan undvika eller något annat hinder.

Vi behöver hjälp med att identifiera vem som äger vilken fastighet (åker, skog) inom det berörda området så kartor där vi kan fylla i respektive ägare kommer finnas på plats.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Östra Gustafs Fibernätverk EF

Fredrik Sköld, tel: 070-2164081