Ändringar i föreningens stadgar som vi tar upp på extrastämman 18/12

Vi behöver göra ändringar i föreningens stadgar för att möta förändringar i lagen om ekonomiska föreningar som träder i kraft i juni 2018. För att få göra ändringen måste vi fatta beslut om det på 2 stämmor.

Styrelsens förslag är att vi gör följande förändring av stadgarna.

Ursprunglig lydelse: Överstruken text

Ny lydelse: Röd text

Under varje paragraf som vi vill/bör göra förändringar i finns det en text som förklarar varför.


•   2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen vid en lokal utbyggnad av fibernät för bredband.

Ledningsnätet är ett öppet nät för att tillhandahålla medlemmarnas nätkapacitet för bredband, telefoni, tv samt andra tekniska tjänster.

Ledningsnätet är ett öppet nät för att tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet och eller i samarbete/samverkan/överlåtelse med/till annan operatör tillhandahålla nätkapacitet för bredband, telefoni, tv samt andra tekniska tjänster.

Föreningen ska direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna trafiktjänster, så kallade bredbandstjänster, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Kommentar till ändring: Öppnar för att vi kan samverka på olika vis med operatörer.


•   7 Insatser

Medlem skall delta i Föreningen med ett insatsbelopp om lägst 500 kr och högst 25 000 kr per anslutning. Insatsen skall betalas på anvisat sätt när medlemskap beviljats. 500 kr betalas vid inträdet. Resterande belopp betalas enligt styrelsens anvisningar.

Medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp från 500 SEK upp till 25000 SEK för varje ansluten fastighet. 500 SEK betalas vid inträdet, resterande belopp betalas enligt styrelsens anvisningar. En insats återbetalas i enlighet med bestämmelser i 4 kap. lagen om ekonomiska föreningar.

Kommentar till ändring: Ändrat till SEK och lagt till texten om återbetalning enligt lag.


  • 8.1 Medlemsavgift

Varje medlem skall årligen till Föreningen betala en medlemsavgift som beslutas av Föreningsstämman, dock högst 500 kr.

Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen beslutar.

Varje medlem skall årligen till Föreningen betala en medlemsavgift som beslutas av Föreningsstämman, dock högst 500 SEK. 

Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen beslutar.

Kommentar till ändring: Har bara snyggat till från kr till SEK här.


•   15 Årsredovisning

Styrelsen skall lämna årsredovisning till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

Kommentar till ändring: Ändrad enligt lagkrav


•   18 Rösträtt

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst.

Medlem får företrädas av ombud med fullmakt, ombudet får endast ha en fullmakt.

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 7 dock maximalt 5 röster.

Medlem får företrädas av ombud som är maka/make/sambo, annan medlem eller ställföreträdare för annan medlem. En medlem får inte företrädas av fler än ett ombud.
Ombudet skall ha skriftlig, daterad och av medlemmen undertecknad fullmakt.
Fullmakten uppvisas i original vid föreningsstämman. En fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet.
Ett ombud får endast företräda en medlem.

Kommentar till ändring: Ändrad enligt lagkrav.


•   19 Kallelse och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till stämman skall innehålla uppgifter om de ärenden som skall förekomma. Kallelse skall utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.

Kallelse och andra meddelanden sker genom brev eller med e-post till samtliga medlemmar.

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse sker skriftligen via e-post, brev med posten eller direkt i medlems brevlåda.
Kallelse ska ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämma. Revisor skall genast underrätts om kallelse. Alla kallelser, meddelanden och all annan information som ska lämnas till medlemmarna får skickas till medlemmarna per e-post under de förutsättningar som anges i 1 kap. 8 § lagen om ekonomiska föreningar. En av förutsättningarna är att medlem samtyckt till att all information lämnas per e-post. Detta samtycke får när som helst återkallas.

Kommentar till ändring: Ändrad enligt lagkrav.


•   20 Vinstfördelning


Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas eller delas ut som återbäring till medlemmarna i förhållande till deras kapitalinsatser i föreningen.

Kommentar: Ny paragraf enligt lagkrav.


•   21 Upplösning av Förening

Om Föreningen upplöses skall behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

Vid föreningens upplösning genom försäljning till extern köpare och där de fiberanslutnas medlemskap och ägande avslutas skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser enlig §7. Före denna fördelning sker skall dock markägare som inte tidigare fått ekonomisk kompensation för upplåtelse av mark till stamledning ersättas med en intrångsersättning motsvarande vid för den tidpunkten gällande statlig, LRF eller motsvarande vedertagen intrångsersättning för nedgrävning av ledning. Med stamledning avses ledning som betjänar mer än en fiberanslutning.
För beslut om att upplösa förening, likvidation, gäller vad som föreskrivs i 11 kap. lagen om ekonomiska föreningar.

Kommentar till ändring: För att säkerställa att vårt löfte om intrångsersättning till markägare efterlevs vid en försäljning av ledningsnätet, samt hänvisning till lagtext.

 

Lämna ett svar